ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Казимир В.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Харченко М.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті описується архітектура інформаційної системи підтримки управління якістю ВНЗ, в основу якої покладені вбудовані моделі робочих процедур. Формалізоване представлення робочих процедур виконується з використанням апарату керуючих Е-мереж. Розглядається приклад використання системи для процесу «Рецензування авторефератів, дисертацій та науково-методичної літератури».

Ключові слова:

Використана література:

1. Генеральна угода про торгівлю послугами [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=981_017

2. Про вищу освіту: Закон України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2984-14&p=1317043990017317

3. Качалов В. А. Стандарты ИСО 9000 и проблемы управления качеством в вузах (записки менеджера качества) / В. А. Качалов. - М.: ИздАТ, 2001. - 112 с.

4. Соколов В. М. Стандарты в управлении качеством образования / В. М. Соколов. - Н. Новгород: ННГУ, 1993. – 75 с.

5. Поташник М. М. Управление качеством образования / М. М. Поташник. - М.: Педагогическое общество России, 2006. - 448 с.

6. Система управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT) : ДСТУ ISO 9000:2007. - [Чинний від 2007-09-03]. - К.: Держспоживстандарт України, 2008. - 35 с. - (Національний стандарт України).

7. Система управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT) : ДСТУ ISO 9000:2009. - [Чинний від 2009-06-22]. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 34 с. - (Національний стандарт України).

8. Варжина Н. В. Формирование системы управления качеством образовательных услуг: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук. спец. 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами сферы услуг)» / Н. В. Варжина. - Екатеринбург, 2004. - 19 с.

9. Система управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2000 у сфері освіти (IWA 2:2003, IDT) : ДСТУ-П IWA 2:2007. - [Чинний від 2007-09-03]. - К.: Держспоживстандарт України, 2008. - 70 с. - (Національний стандарт України).

10. Казимир В. В. Модельно-ориентированное управление интеллектуальными производствами и системами: диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук: 05.13.06 / Казимир Владимир Викторович. - К., 2005. - 328 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf