ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Кондель В.М., Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, м. Полтава, Україна

Шевчук М.М., Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, м. Полтава, Україна

Холодков Р.Т., Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, м. Полтава, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено та спроектовано раціональні форми перерізів стальних стиснутих елементів конструкцій та деталі машин. Проведено аналіз експериментальних даних про роботу конструкцій та теоретичних розроблень щодо їх розрахунків на стійкість. За результатами дослідів побудовані графіки та запропоновані нові прості формули для визначення розмірів оптимальних перерізів стиснутих елементів.

Ключові слова:

стальні стиснуті елементи, розрахунки на стійкість, коефіцієнт поздовжнього згинання, раціональні форми перерізів

Використана література:

1. Беляев Н. М. Сопротивление материалов / Н. М. Беляев. – М. : Главная редакция физ.-мат. лит-ры изд-ва «Наука», 1976. – 608 с.

2. Писаренко Г. С. Опір матеріалів : підручник / Г. С. Писаренко, О. Л. Квітка, Е. С. Уманський ; за ред. Г. С. Писаренка. – К. : Вища школа, 1993. – 655 с.

3. Писаренко Г. С. Справочник по сопротивлению материалов / Г. С. Писаренко, А. П. Яковлев, В. В. Матвеев. – К. : Наукова думка, 1988. – 736 с.

4. Лихтарников Я. М. Расчет стальных конструкций : справочное пособие / Я. М. Лихтарников, Д. В. Ладыженский, В. М. Клыков. – К. : Будівельник, 1984. – 368 с.

5. Николаев Г. А. Сварные конструкции. Расчет и проектирование : учебник / Г. А. Николаев, В. А. Винокуров. – М. : Высшая школа, 1990. – 446 с.

6. Курмаз К. Г. Визначення коефіцієнтів поздовжнього згинання для стальних стиснутих деталей / К. Г. Курмаз, Р. В. Бабенко, А. Ю. Шило // Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання : зб. тез ІІ Всеукр. студ. наук.-техн. конф. (23-24 квітня 2009 р.) : в 2 т. Т. 1. / Тернопільський держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль : ТДТУ, 2009. – С. 205.

7. Кондель В. М. Дослідження стійкості стальних стиснутих елементів сталого та змінного поперечних перерізів / В. М. Кондель, А. І. Павліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки. – 2011. – № 4. – С. 76-79.

8. Проектування раціональних перерізів стиснутих елементів конструкцій та деталей машин / В. М. Кондель, М. М. Шевчук, Р. Т. Холодков, А. С. Макарчук // Проблеми сучасного будівництва : матеріали Всеукраїнської інтернет-конф. молодих учених і студентів (21-22 листопада 2012 р.). – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2012. – С. 156-160.

 

Переглянути статтю    Завантажити pdf