ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

,

,

,

Череднікова О.О., ПАТ «Чернігівська кондитерська фабрика “Стріла”», м. Чернігів, Україна

Гавриленко Н.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Жарій Я.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено небезпечні ситуації процесу виробництва харчової продукції, виявлено можливі причини утворення дефектів та запропоновано методи оброблення статистичних даних для оцінювання ризиків появи неякісної продукції.

Ключові слова:

якість, безпека продуктів харчування, система НАССР, критичні контрольні точки, ризики, критичні межі

Використана література:

 1. Андрусенко С. І. Принципи та інструменти управління якістю : навчальний посібник / С. І. Андрусенко, О. С. Бугайчук. – К. : НТУ, 2006. – 72 с.

 2. Гмурман B. E. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для вузов / В. Е. Гмурман. – [7-е изд.]. М. : Высш. шк., 2001. 479 с.

 3. Загальні технології харчових виробництв : підручник / В. А.Домарецький, П. Л. Шиян, М. М. Калакура, Л. Ф. Романенко та ін. ; за наук. ред. М. М. Калакура, Л. Ф. Романенко. – К. : Університет “Україна”, 2010. – 813 с.

 4. Захожай В.Б. Статистичне забезпечення управління якістю: навчальний посібник / В. Б. Захожай, А. Ю. Чорний. К. : Центр навчальної літератури, 2005. 340 с.

 5. Лапач С. М. Статистичні методи в медико-біологічних дослідженнях із засто­суванням Excel / С. М. Лапач, А. В. Чубенко, П. М. Бабіч. – [2-ге вид.]. К. : МІРІОН, 2001. 408 с.

 6. Методи визначення фальсифікації товарів : підручник / А. А. Дубініна [та ін.]. – К. : Професіонал ; Центр навчальної літератури, 2010. – 270 с.

 7. Міжнародний стандарт ISO 22000:2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.certsystems.kiev.ua/uk/dstu-4161-ili-iso-22000/sistemi-upravlinnya-bezpekoyu-xarchovix-produktiv-xassp-za-dstu-4161-abo-iso-22000.html.

 8. Основи експертизи продовольчих товарів : навчальний посібник для студентів вузів / В. Малигіна [та ін.]. – К. : Кондор, 2009. – 295 с.

 9. Пономарьова П. Х. Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням / П. Х. Пономарьова. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 124 с.

 10. «Семь инструментов качества» в японской экономике. – М. : Издательство стандартов, 1990. – 88 с.

 11. Стандарт SERVER HACCP 22000-2012. Автоматизированное компьютерное приложение, созданное с учетом требований международного стандарта ISO 22000:2005 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://serha.ru/11c.php.

 12. Титаренко Л. Д. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів / Л. Д.Титаренко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 189 с.

 13. Shewhart W. Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control. – N.Y.: Dover Publ., Inc., 1939 (reprint 1986). – 163 p.

Переглянути статтю    Завантажити pdf