ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Вавіленкова А.І., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано статистичні засоби пошуку синонімів у природномовних текстах, розглянуто алгоритми пошуку синонімів, що ґрунтуються на використанні тезауруса мови. Запропоновано формальні умови виявлення синонімічних конструкцій через використання логіко-лінгвістичних моделей. Це стало можливим завдяки дослідженню трансформацій слів. Проведено статистичний аналіз використання синонімічних конструкцій у різних типах текстових документів.

Ключові слова:

природна мова, синоніми, конверсиви, трансформація, аналіз тексту, логіко-лінгвістичні моделі, електронні документи

Використана література:

 1. Апресян Ю. Д. Исследования по семантике и лексикография. Т. 1 : Парадигматика / Ю. Д. Апресян. – М. : Языки славянских культур, 2009. – 568 с.

 2. Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики : [монография] / Н. Ф. Алефиренко. – М. : Гнозис, 2005. – 326 с.

 3. Geeraerts Dirk. Cognitive linguistics: basic readings research / Dirk Geeraerts, Rene Dirven, John R. Taylor. – Berlin–New York : Mouton de cruyter, 2006. – 486 p.

 4. Никитин М. В. Курс лингвистической семантики : учебное пособие / М. В. Никитин. – 2-е изд. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. – 819 с.

 5. Кронгауз М. А. Семантика / М. А. Кронгауз. – М. : Академия, 2005. – 352 с.

 6. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика : в 2 т. Т. 1 / Ю. Д. Апресян. – М. : Восточная литература, 1995. – 422 с.

 7. Режим доступу : https://www.coursera.org/course/nlp.

 8. Алгоритмы: построение и анализ / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест, К. Штайн. – 3-е изд. – СПб. : Вильямс, 2013. – 1328 с.

 9. Вавіленкова А. І. Теоретичні основи аналізу електронних текстів : [монографія] / А. І. Вавіленкова, Д. В. Ланде, О. Є. Литвиненко. – К. : НАУ, 2014. – 250 с.

 10. Гасфилд Д. Строки, деревья и последовательности в алгоритмах / Д. Гасфилд. – СПб. : Невский диалект БВХ-Петербург, 2003.

 11. Вавиленкова А. И. Извлечение смысла из предложений естественного языка / А. И. Вавиленкова // Программные продукты и системы. – Тверь : Главная редакция международного журнала НИИ “Центрпрограммсистем”. – 2012. – № 4(100). – С. 87–90.

Переглянути статтю    Завантажити pdf