ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Герасименко Т.М., Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

Ладанюк А.П., Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Запропоновано математичну модель, яка враховує основні закономірності сушіння зерна у вертикальній солодосушарці та дає можливість визначити динамічні характеристики за окремими каналами. Крім того, математична модель дає можливість визначити ефективність окремих керувальних дій та вплив основних збурень.

Ключові слова:

математичні моделі, виробництво, процеси

Використана література:

1. Лыков А. В. Теория сушки / А. В. Лыков. – М. : Энергия, 1968. – 471 с.

2. Ребиндер П. А. О формах связи влаги с материалом в процессе сушки : Доклады пленарного заседания / П. А. Ребиндер // Всесоюзн. науч.-техн. совещ. по интенсификации процессов и улучшению качества материалов при сушке в основных отраслях пром-ти и сел. хоз-ве. – М. : Профиздат, 1958. – 14 с.

3. Кашурин А. Н. Исследование конвективной сушки светлого солода с целью повышения эффективности работы солодосушилок : автореф. дис. … канд. техн. наук / А. Н. Кашурин. – К., 1977. – 24 с.

4. Вылегжанин А. Н. Разработка высокоэффективного процесса сушки пивоварного солода : дис. … канд. техн. наук : спец. 05.18.12,05.18.07 / А. Н. Вылегжанин. – К., 1987. – 188 с.

5. Математическое описание процесса в шахтных зерносушилках / В. И. Жидко, П. Н. Платонов, А. С. Бомко, Ю. Н. Митрофанов // Изв. ВУЗов: Пищевая технология. – 1965. – № 5. – С. 173–178.

6. Сасин Н. Д. Разработка и исследование автоматической системы пневмогазовой сушильной установкой в производстве : дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 / Н. Д. Сасин. – К., 1973. – 228 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf