ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Кривошеєв В.Т., Чернігівське відділення УкрДГРІ, м. Чернігів, Україна

Кукуруза В.Д., Науково-впроваджувальна фірма “НДРнафтогаз”

Іванова Є.З., Чернігівське відділення УкрДГРІ, м. Чернігів, Україна

Іванова І.М., Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна

Макогон В.В., Чернігівське відділення УкрДГРІ, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Ключові слова:

Використана література:

 1. Кривошеев В. Т. Секвенс-стратиграфические и литолого-палеогеографические исследования при прогнозе неструктурных ловушек в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне / В. Т. Кривошеев, Е. З. Иванова, В. В. Макогон // Сборник материалов Международной научно-практической конференции “Литологические и геохимические основы прогноза нефтегазоносности”. – Санкт-Петербург: ВНИГРИ, 2008. – С. 606-614.
 2. Лукин А. Е. Опыт прогнозирования и поисков залежей нефти и газа в песчаных телах / А. Е. Лукин, В. Т. Кривошеев и др. // Советская геология. – М., 1986. – № 1. – С. 35–44.
 3. Кривошеєв В. Т. Роль регіональних перерирів осадконакопичення візейського комплексу ДДЗ у формуванні пасток вуглеводнів та оцінка їх нафтогазоносності / В.Т. Кривошеєв, Є.З. Іванова, В.Д. Кукуруза // Нафта і газ України-96: матеріали науково-практичної конференції. Том І. – Харків, 1996. – С. 66-68.
 4. Підвищення ефективності геологорозвідувальних робіт на нафту і газ у зв’язку з проблемами стратифікації розрізів та кореляції продуктивних горизонтів нижньокам’яновугільних відкладів ДДЗ / В. Т. Кривошеєв, В. В. Макогон, Є. З. Іванова, О. В. Пекельна // Тези доповідей на VІ Міжнар. конф. “Крим - 2005” Геодинаміка, сейсмічність та нафтогазоносність Чорноморсько-Каспійського регіону. – Сімферополь, 2005. – С. 101-106.
 5. Кривошеєв В. Т. Будова, літолого-фаціальна зональність турнейсько-візейського нафтогазоносного комплексу Дніпровсько-Донецького басейну та проблеми світної стратифікації / В. Т. Кривошеєв, Є. З. Іванова, В. В. Макогон // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. – 2010. – Вип. 3. – С. 263-270.
 6. Літолого-палеогеографічні карти турнейсько-візейських нафтогазоносних відкладів ДДЗ на основі сучасної стратифікації / В. Т. Кривошеєв, В. В. Макогон, Є. З. Іванова, О. В. Пекельна // Збірник наукових праць УкрДРГІ. – К., 2007. – № 2. – С.148-160.
 7. Кривошеев В. Т. Литолого-стратиграфические, литологические и тектонические ловушки Днепровско-Донецкого бассейна – основной резерв ГРР на нефть и газ / В. Т. Кривошеев, Е. З. Иванова, В. В. Макогон и др. // Материалы Международной научно-практической конференции “Неструктурные сложнопостроенные ловушки – основной резерв прироста углеводородного сырья в России”. – Санкт-Петербург: ВНИГРИ, 2005. – С. 81-86.
 8. Новые направления геологоразведовальных работ и методы их проведения – главный резерв наращивания ресурсов нефти и газа в Украине / В. Т. Кривошеев, Е. З. Иванова, В. Д. Кукуруза и др. // Вісник Інженерної академії України. – 1999. – № 2-3. – С. 94-98.
 9. Підвищення ефективності геологорозвідувальних робіт на нафту і газ у зв’язку з проблемами стратифікації розрізів та кореляції продуктивних горизонтів нижньо-камяновугільних відкладів ДДЗ / В. Т. Кривошеєв, Є. З. Іванова, В. В. Макогон, О. В. Пекельна, З. П. Шев’якова // VІ Международная конференция “Геодинамика, сейсмичность и нефтегазоносность Черноморско-Каспийского региона”. – Гурзуф, 2005. – С. 101-106.
 10. Прогнозні пастки нафти і газу глибокозанурених турнейських, нижньовізейських, нижньотульських відкладів ДДЗ та шляхи підвищення ефективності геологорозвідувальних робіт / В. Т. Кривошеев, Є. З. Іванова, В. В. Макогон та ін. // Науково-технічна конференція “Перспективи нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів осадових басейнів України”. – Яремче, 2005. – С. 125-131.
 11. Кукуруза В. Є такі технології (Українські вчені пропонують метод, що дає можливість “побачити” нафтові і газові родовища з поверхні Землі й визначити глибину їх залягання) / Валентин Кукуруза, Вадим Кривошеєв // Голос України. – 1995. – № 224.
 12. Кукуруза В. Д. Геоэлектрические факторы в процессах формирования нефтегазоносности недр / Кукуруза В. Д. – Киев, 2003. – 415 с.
 13. Кукуруза В. Д. О геоэлектрических факторах, влияющих на региональное распределение нефтяных и газовых залежей в пределах нефтегазоносных областей / В. Д. Кукуруза, В. Т. Кривошеев // Матеріали 8-ї науково-практичної конференції “Нафта і газ України”. – Судак, 2004. – С. 154-155.
 14. Кукуруза В. Д. Новая геоэлектрическая концепция нефтегазонакопления и возможности ее использования для открытия крупных месторождений нефти и газа / В. Д. Кукуруза, В. Т. Кривошеев // The fifth international scientific forum aims for future of engineering science – AFES 2004. Proceedings. – Paris, France: 2004. – P. 84-87.
 15. Современные электродинамические методы прогнозирования нефтегазоносности и интенсификации нефтедобычи / В. Кукуруза, В. Кривошеев, Е. Иванова и др. // The fifth international scientific forum “Aims for future of engineering science - AFES 2004”. Proceedings. – Paris, France: 2004. – P. 80-83.
 16. Комплексування сучасних традиційних та нетрадиційних методів пошуків і розвідки родовищ – основа ефективної підготовки нафтогазової бази України / В. Т. Кривошеєв, В. Д. Кукуруза, В. В. Гладун та ін. // Матеріали Міжнарод. наукової конференції “Вторинні природні резервуари та неструктурні пастки як об’єкти істотного приросту запасів вуглеводнів в Україні”. – Харків, 2006. – С.130-132.
 17. Эффективные инженерные геолого-геофизические технологии поисков и разведки месторождений в старых нефтегазодобывающих бассейнах / В. Т. Кривошеев, В. Д. Кукуруза, Е. З. Иванова и др. // International scientific forum aims for future of engineering science - AFES 2006.– Davos Congress Centre, Switzerland: 2006. – P. 205-207.
 18. Рациональный комплекс геологических и прямых методов при поисках и разведке месторождений в старых нефтегазоносных регионах / В. Т. Кривошеев, В. Д. Кукуруза, Е. З. Иванова и др. // Материалы Республиканской научно-практической конференции “Эффективные пути поисков, разведки и разработки залежей нефти Беларуси”. – Гомель, 2006. – С. 103-108.
 19. Пути комплексирования современных традиционных и нетрадиционных методов – основа эффективных поисков и разведки месторождений нефти игаза в ловушках различного типа / Вадим Кривошеев, Валентин Кукуруза, Евгения Иванова и др. // The eighth international scientific forum “AIMS FOR FUTURE OF ENGINEERING SCIENCE - AFES 2007”. Proceedings. - Winnipeg (Canada), Seoul (South Korea), 2007. – C. 61-64.
 20. Кривошеев В. Т. Экономические и экологические проблемы освоения суши и морских акваторий / В. Т. Кривошеев, Е. З. Иванова, В. Д. Кукуруза // Сборник научных трудов “Перспективные задачи инженерной науки”. Вып. 10. – Днепропетровск: GAUDEAMUS, 2009. – С. 134-137.
 21. Про необхідність посилення геологорозвідувальних робіт на нафту і газ на Прикерченському шельфі Чорного / В. Т. Кривошеєв, В. Д. Кукуруза, Є. З. Іванова та ін. // Тезисы докладов VIII Международной конференции “Крым -2009” – “Азово-Черноморский полигон изучения геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа”. – Симферополь: Агео, 2009. – С. 124-126.
 22. Перспективы использования новых нефтегазовых технологий при поисках и эксплуатации месторождений на шельфах морей и океанов / Вадим Кривошеев, Валентин Кукуруза, Евгения Иванова и др. // Сборник научных трудов “Перспективные задачи инженерной науки”. Вип. 10. – Днепропетровск: GAUDEAMUS, 2009. – С. 167-170.
 23. Проблемы экономики, экологии и энергосбережения при освоении нефтегазовых ресурсов суши и морских акваторий / Вадим Кривошеев, Евгения Иванова, Валентин Кукуруза и др. // Сборник научных трудов “Перспективные задачи инженерной науки”. Вип. 10. – Днепропетровск: GAUDEAMUS, 2009. – С. 156-161.
 24. Кривошеев В. Закономерности формирования и размещения месторождений нефти и газа в Центральной и Юго-Восточной Азии на основе геоэлектрической концепции нефтегазоносности недр / Вадим Кривошеев, Валентин Кукуруза, Евгения Иванова // The eighth international scientific forum “AIMS FOR FUTURE OF ENGINEERING SCIENCE - AFES 2007”. Proceedings. - Winnipeg (Canada), Seoul (South Korea), 2007. – C. 78-84.

Переглянути статтю    Завантажити pdf