ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Баженов В.А., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Сулейманов В.М., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Кацадзе Т.Л., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено аналіз діючої методики техніко-економічного обґрунтування проектних рішень з перспективного розвитку електроенергетичних систем. Показано потенційні загрози, спрямовані на зниження якості прийнятих проектних рішень, серед яких – недостатня об'єктивність економічних критеріїв ефективності технічних рішень, штучне обмеження простору пошуку на попередньому етапі відбору можливих рішень. Представлено математичні моделі та метод формування і техніко-економічного обґрунтування проектних рішень з перспективного розвитку електроенергетичних систем на основі математичного апарату генетичних алгоритмів. Показано, що пропонований підхід забезпечує стійку збіжність процесу пошуку за прийнятну кількість кроків без штучного обмеження простору пошуку і використання додаткової експертної інформації щодо доцільності можливих проектних рішень.

Ключові слова:

електроенергетична система, прийняття проектних рішень, оптимізація, техніко-економічне обґрунтування, інтелектуальний пошук, генетичний алгоритм

Використана література:

1. Поспелов Г. Е. Электрические системы и сети. Проектирование : учебное пособие для вузов / Г. Е. Поспелов, В. Г. Федин. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 308 с.

2. Балаков Ю. Н. Проектирование схем электроустановок : учебное пособие для вузов / Ю. Н. Балаков, М. Ш. Мисриханов, А. В. Шунтов. – М. : МЭИ, 2006. – 288 с.

3. Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ. ГІД 34.20.178:2005 : рекомендації (чинні від 01.06.2005). – К., 2005. – 43 с.

4. Кини Р. Л. Принятие решений при многих критериях : предпочтения и замещения : пер. с англ. / Р. Л. Кини, Х. Хайфа. – М. : Радио и связь, 1981. – 560 с.

5. Сулейманов В. М. Вибір оптимальних схем побудови та режимів електроенергетичних систем на основі багатокритеріального аналізу / В. М. Сулейманов, В. А. Баженов, Т. Л. Кацадзе. – К., 2009. – 128 с.

6. Непомнящий А. В. Учёт надёжности при проектировании энергосистем / А. В. Непомнящий. – М. : Энергия, 1978.

7. Чехов В. И. Экологические аспекты передачи электроэнергии / В. И. Чехов. – М. : МЭИ, 1991. – 44 с.

8. Субботін С. О. Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей : монографія / С. О. Субботін, А. О. Олійник, О. О. Олійник ; під заг. ред. С. О. Субботіна. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 375 с.

9. Бондарев В. Н. Искусственный интеллект : учебное пособие / В. Н. Бондарев, Ф. Г. Аде. – Севастополь : Изд-во Севастоп. нац. техн. ун-та, 2002. – 616 с.

10. Holland J. H. Adaptation in natural and artificial systems. An introductory analysis with application to biology, control, and artificial intelligence / J. H. Holland. – London : Bradford book edition, 1992. – 211 p.

11. Генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы виртуальной реальности / Г. К. Вороновский, К. В. Махотило, С. Н. Петрашев и др. – Х. : ОСНОВА, 1997. – 112 с.

12. Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечёткие системы : пер. с польського / Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский. – М., 2006. – 452 с.

13. Гладков Л. А. Генетические алгоритмы : учебное пособие / Л. А. Гладков, В. В. Курейчик, В. М. Курейчик ; под ред. В. М. Курейчика. – Ростов-на-Дону : ООО «Ростиздат», 2004. – 400 с.

 

Переглянути статтю    Завантажити pdf