ISSN 2225-7551

DOI:

Автор:

Трус І.М., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Макаренко І.М., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Шаблій Т.О., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Визначено вплив умов електролізу на ефективність знесолення та пом’якшення води. Вивчено вплив додавання магнезиту в робочий розчин на ефективність пом’якшення води у процесі електролізу і встановлено, що 54 % надлишок магнезиту від стехіометричної кількості сприяє підвищенню ступеню знесолення води. Проведені дослідження показали, що в діапазоні концентрацій лугу в католіті від 150 до 1000 мг-екв/дм3 ефективність пом’якшення води та вилучення із неї сульфатів і хлоридів практично не змінюється.

Ключові слова:

електродіаліз, мінералізація, анод, катод, концентрат, мембрана, опріснення води

Використана література:

 1. Трус І. М. Застосування алюмінієвих коагулянтів для очищення стічних вод від сульфатів при їх пом’якшенні / І. М. Трус, В. М. Грабітченко, М. Д. Гомеля // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 6/10 (60). – С. 13–17.

 2. Гомеля Н. Д. Очистка воды от сульфатов известкованием при добавлении реагентов, содержащих алюминий / Н. Д. Гомеля, И. Н. Трус, Ю. В. Носачева // Химия и технология воды. – 2014. – № 2. – С. 129–137.

 3. Кучерик Г. В. Исследование процессов умягчения при деминерализации шахтных вод на анионите АВ-17-8 / Г. В. Кучерик, Ю. А. Омельчук, Н. Д. Гомеля // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 2/11(62). – С. 35–38.

 4. Застосування слабокислотного катіоніту Dowex MAС-3 для стабілізаційної обробки води / І. М. Макаренко, О. В. Глушко, В. В. Рисухін, В. П. Малін // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012.  № 3/6(57).  С. 16–20.

 5. Писарска Б. Анализ условий получения H2SOи NaOH из растворов сульфата натрия методом электродиализа / Б. Писарска, Р. Дилевски // Журнал прикладной химии. – 2005. – Т. 78, № 8. – С. 1311–1316.

 6. Шаблій Т. О. Електрохімічна переробка відпрацьованих розчинів, що утворюються при регенерації катіонітів / Т. О. Шаблій, М. Д. Гомеля, Є. М. Панов // Экология и промышленность. – 2010. – № 2. – С. 33–38.

 7. Шаблій Т. О. Електродіаліз розчину хлориду натрію з одержанням соляної кислоти та лугу / Т. О. Шаблій, В. В. Іванюк, М. Д. Гомеля // Вісник НТУУ «КПІ» Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. – 2011. – № 1 (II). – С. 67–71.

 8. Видалення та розділення хлоридів і сульфатів при іонообмінному знесоленні води / О. В. Голтвяницька, Т. О. Шаблій, М. Д. Гомеля, С. С. Ставська // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 1. – С. 40–44.

 9. Чхенадзе Н. В. К определению допустимой величины кальциевой жест кости при электролизе минерализованных вод с одновременным концентрированием / Н. В. Чхенадзе, Ц. С. Курцхалия // GEN: Georg. Eng. News. – 2004. – № 4. – С. 118–122.

 10. Кучерик Г. В. Електрохімічне вилучення хлоридів із природних вод і лужних регенераційних розчинів / Г. В. Кучерик, Ю. А. Омельчук, М. Д. Гомеля // Збірник наукових праць СНУЯЕтаП. – 2011. – Т. 2, № 38. – С. 189–196.

 11. Шаблій Т. О. Створення нових реагентів і технологій для захисту водойм від забруднення промисловими стоками : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Т. О. Шаблій. – К., 2014. – 39 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf